4/C'Lİ ÜYEMİZE EK ÖDEME KARARI

Adana Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Döner Sermaye Müdürlüğü bünyesinde 4/C’li personel statüsünde görev yapan üyemiz Bülent Gülmez adına 2014 yılı Temmuz ayında açmış olduğumuz davada, Adana 1. İdare Mahkemesinin 2014/1693 Esas No.,2014/2706 Karar No. ve 31.12.2014 tarihli kararıyla; üyemizin diğer personele ödenen ek ödemeden yararlandırılmamasına ilişkin işlemin iptaline ve yoksun kalınan parasal hakların idareye başvuru tarihi olan 02.07.2014 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalı idareden tahsiline karar verilmiştir.
Kararın gerekçesinde; “Bu itibarla; atanma şekli diğer memurlara göre farklı olmakla birlikte, 657 sayılı Yasa'nın 4/C maddesi uyarınca yapılan sözleşme uyarınca istihdam edilen personelin de, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aylık aldıklarının kabulü gerekmekte olup, memurlara tanınan aynı özlük haklarından yararlandırılmalarının hakkaniyete uygun olacağı açıktır.” denilmiştir.

Adres : Kültür Mahallesi Yüksel Caddesi No:28/9 Çankaya / ANKARA - Telefon : 0 312 231 2 231 - Faks : 0 312 231 2 231